Ewakuacja

Ewakuacja to zorganizowane działania zmierzające do usunięcia ze strefy zagrożonej ludzi, zwierząt lub mienia. Uporządkowany ruch osób do miejsca bezpiecznego w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Usuwanie ludzi, zwierząt, mienia z okolic zagrożonych pożarem lub i inną klęską żywiołową.

Właściciel budynku, innego obiektu budowlanego lub terenu obowiązany jest w szczególności: zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami ewakuacyjnymi; poziomymi (korytarze, pasaże, hole, galerie itp) oraz pionowymi (schody i pochylnie).

Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi należy obliczać ze wzoru ewakuacyjnego, lecz nie mniej niż 0,9m. W przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób – nie mniej niż 0,8m.

B = L * 0,6/100

B – szerokość (m)
L – ilość osób

Postępowanie w czasie ewakuacji:

• zachowajmy spokój i stosujmy się bezwzględnie do zaleceń władz lokalnych oraz służb ratowniczych. słuchajmy w mediach komunikatorów;
• poinformujmy rodzinę, gdzie się ewakuować, gdzie wyłączyć gaz, prąd i jak zawiadomić ratowników;
• w mieszkaniu i gospodarstwie ustal drogi ewakuacji (jeśli to możliwe najmniej 2). Warto te drogi sprawdzić przez próbne ćwiczenia z nauką zachowania się;
• zawiadom rodzinę i znajomych o miejscu gdzie zostałeś ewakuowany;
• zabierz ze sobą dokumenty tożsamości, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, kosztowności i ważne dokumenty;
• zabezpiecz zapasy żywności, wody i ubrań;
• zaopatrzmy się w: naładowany telefon komórkowy, apteczkę pierwszej pomocy, butlę gazową, latarki, radio z zapasem dodatkowych baterii;
• utrzymaj w gotowości samochód i inny sprzęt mechaniczny. Napełnij bak;
• zachowuj się uważnie i rozważnie, aby jedno nieszczęście, które cię dotknęło nie przerodziło się w inne.