Pożary

Pożar jest niekontrolowanym procesem spalania w miejscu do tego nie przeznaczonym, czyli np. w budynkach, obszarach niezamieszkałych jak lasy, łąki, torfowiska, zakłady pracy, itd.

Rozróżniamy pożary naturalne i pożary wywołane działalnością człowieka.

W polskich statystykach najwięcej pożarów występuje w:

• budynkach mieszkalnych;
• obiektach produkcyjnych;
• obiektach użyteczności publicznej;
• środkach transportu;
• lasach;
• uprawach rolniczych;
• oraz innych obiektach.

W przypadku pożarów budynków mieszkalnych skutki są bardzo dramatyczne, powodujące zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców lub innych użytkowników danego obiektu, w wyniku spalania materiałów budowlanych emitowane są niebezpieczne i toksyczne związki chemiczne.

Nie dopuść do ich powstania!

• ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych takich jak: przenośne grzejniki elektryczne, gazowe lub piecyki na drewno, węgiel. Stosuj się do ich instrukcji montażu i obsługi, dbaj o prawidłowe funkcjonowanie kominów i wentylacji;
• zabezpiecz materiały łatwopalne mogące ulec zapaleniu przy kontakcie z otwartym ogniem, żarem, a nawet gorącym popiołem;
• użytkuj odpowiednio instalację i urządzenia elektryczne. Nie obciążaj ich zbytnio przez podłączanie do jednego gniazdka zbyt wielu odbiorników. Stosuj odpowiednie nie „watowane” zabezpieczenia i używaj rozgałęźników z bezpiecznikami. Stosuj fachowy montaż instalacji odgromowych i dokonuj ich przeglądu;
• chemiczne materiały wybuchowe i łatwopalne (benzyna, rozpuszczalniki, farby, lakiery) trzymaj w pomieszczeniach do tego przeznaczonych;
• stosuj zgodnie z instrukcja wykrywacze dymu i tlenku węgla.

Przygotuj rodzinę i współlokatorów na wypadek powstania pożaru:

• w mieszkaniu i gospodarstwie ustal drogi ewakuacji (w miarę możliwości najmniej dwie). Warto te drogi sprawdzić przez próbne ćwiczenia z nauką zachowania się w pomieszczeniach zadymionych przez zakrywanie twarzy grubą tkaniną (najlepiej zamoczoną w wodzie) w jak najniższej pozycji kucnej ich opuszczenie;
• zaopatrzmy swoje domu i gospodarstwa w gaśnice, przeprowadźmy z domownikami instruktaż jak się nimi posługiwać;
nauczmy szczególnie dzieci wezwać pomoc z podaniem adresu, co się pali i ewentualnie imię i nazwisko.

Postępowanie w czasie pożaru:

• wyprowadź ze wszystkich pomieszczeń domowników w bezpieczne miejsce, zwróć uwagę szczególnie na dzieci, które ze strachu potrafią chować się w różne miejsca, w których ich nie widać, pod łóżka, do lub za szafy, pod pościelą;
• staraj się we własnym zakresie ugasić ogień w zarodku, zastosuj wodę, gaśnicę lub koc gaśniczy. Przy użyciu wody sprawdź czy to co gasisz nie jest pod napięciem elektrycznym;
• jeżeli pali się na tobie ubranie, zatrzymaj się, połóż i obracaj się do momentu zgaszenia ognia;
gdy pali się tłuszcz np: na patelni nigdy nie zalewaj go wodą, a po prostu zasyp solą kuchenną i zakryj pokrywką. Zalany wodą tłuszcz działa jak bomba, powoduje poparzenia skóry i rozprzestrzenienie się pożaru;
• gdy pali się w sąsiednim pomieszczeniu sprawdź czy drzwi do niego są gorące, jeśli tak, nie otwieraj ich pod żadnym pozorem;
• nie staraj się ugasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Po pożarze:

• nie wchodź do spalonego budynku jeżeli nie otrzymasz zgody od właściwych służb, że obiekt jest już bezpieczny;
• nie włączaj prądu i gazu;
• sprawdź czy nie ma oznak ognia, dymu lub czy elementy konstrukcji pomieszczeń nie są osłabione na skutek pożaru, które mogą ci zagrażać;
• jeżeli inspektor budowlany nakaże ze względu na bezpieczeństwo opuścić budynek lub mieszkanie powiadom:

  • policję, aby wzięła go i pozostawione mienie pod opiekę;
  • zabierz ze sobą wszystkie dokumenty, niezbędne przedmioty: lekarstwa, pieniądze, biżuterię, polisy ubezpieczeniowe, okulary itd;

• gdy masz swoje mienie ubezpieczone skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem;
• wyrzuć wszystkie produkty spożywcze, które były narażone na dym i płomienie;
• poinformuj przyjaciół i bliskich o swoim miejscu pobytu;
• jeżeli straciłeś swój dobytek i potrzebujesz mieszkania skontaktuj się z odpowiednimi służbami w gminie lub innymi organizacjami zajmującymi się pomocą dla poszkodowanych.